GDPR

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Spero & Respekt , s.r.o., IČ: 075 19 079, se sídlem Rudolfovská tř. 64/34, 370 01 České Budějovice (dále jen "Správce") jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 28067 Kontaktní email: jan.vantruba@spero-respekt.cz, kontaktní telefon: +420 778 542 004, naše webové stránky: www.sperorespekt.cz


1. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti v rámci sopečnosti Spero & Respekt s.r.o. zpracováváme osobní údaje:

 1. našich klientů – tedy osob, u nichž na základě zprostředkovatelské činnosti došlo k uzavření smlouvy na některý z produktů

 2. našich potenciálních klientů – osob, u nichž byla jednání o zprostředkování uzavření smlouvy na některý z produktů, ukončena před jejím uzavřením;

 3. zájemců o investice, kterými jsou osoby, které na základě ústního či telefonického kontaktu projevily zájem o služby a produkty, či které nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na těchto webových stránkách, na našich sociálních sítích, komunikovaly s námi prostřednictvím chatovacích služeb z těchto webových stránek nebo za použití jiných elektronických služeb,

 4. odběratelů newsletterů, kterými jsou osoby, které se přihlásily k odebírání našeho newsletter


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji jsou jakékoliv informace, jež se vztahují k určité fyzické osobě a na jejichž základě je možné ji identifikovat. V souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti dochází ke zpracování těchto kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ);

 2. kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující nám kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení);

 3. osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.);

 4. osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv (v rozsahu vyžadovaném našimi obchodními partnery);

 5. osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb (údaje o uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii klienta, změnách smluv apod.);

 6. osobní údaje získané na základě komunikace mezi Spero & Respekt a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, písemná a elektronická komunikace, chatové a video chatové komunikace atd.);


3. PRO JAKÉ ÚČELY A Z JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Rozsah zpracování osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a tomuto vymezenému účelu musí odpovídat i právní důvod pro zpracování.

Bez uděleného souhlasu na základě zákonného přivolení jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy. Pro tyto účely zpracováváme zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů (osobní údaje umožňující identifikovat a kontaktovat fyzickou osobu, údaje z veřejných rejstříků a údaje získané za trvání smlouvy).

Nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností.

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména:

 1. pro účely plnění daňových povinností;

 2. pro účely plnění povinností daných zákony vztahujícím se k nabízení a zprostředkování jednotlivých produktů (např. zákon o ochraně spotřebitele, Občanský zákoník, o některých službách elektronické společnosti);

 3. pro účely plnění archivačních povinností.

Pro tyto účely jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů, zájemců o investice.

Nezbytné pro účely oprávněných zájmů.

Ke zpracování osobních údajů dochází zejména:

 1. pro účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti Spero & Respekt, jeho jednotlivých zaměstnanců a poradců;

 2. pro účely vedení evidence;

 3. pro sledování kvality služeb a spokojenosti klientů;

 4. za účelem řádného vyřizování stížností a reklamací;

 5. pro účely optimalizace poskytování služeb;

 6. pro zamezení protiprávního jednání vůči klientům;

 7. za účelem péče o klienta;

 8. pro účely vymáhání pohledávek;

 9. pro účely přímého marketingu – oslovování fyzických osob s nabídkou dalších produktů zprostředkovávaných Spero & Respekt.

Pro tyto účely jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a potenciálních klientů, zájemců o investice, odběratelů newsletteru.


4. JE NEZBYTNÉ POSKYTNOUT KAPITOLU SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Právo Spero & Respekt na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

Zpracovávané osobní údaje musí Spero & Respekt uvést do smlouvy, návrhu smlouvy a další dokumentace nezbytné pro zprostředkování a řádný výběr produktů, pro zasílání newsletterů, vyřízení stížnosti, pro řádnou komunikaci s fyzickou osobou.

V případě, že fyzická osoba některé osobní údaje neposkytne, můžeme odmítnout zprostředkovat produkt či uzavřít smlouvu pro nedostatek zákonných informací.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu fyzické osoby, může svůj souhlas fyzická osoba kdykoliv odvolat.


5. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME? JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zásadně zpracováváme osobní údaje, jež nám poskytly samy fyzické osoby. Nekupujeme databáze, neprodáváme osobní údaje našich klientů! V souladu se zásadou minimalizace zpracováváme osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu pro to, abychom při nabízení a zprostředkování produktů postupovali čestně, řádně a v nejlepším zájmu klienta. Osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu, stanovenou právními předpisy pro uchovávání dokladů o řádném poskytování našich služeb a řádném plnění dalších zákonných povinností, v případě uděleného souhlasu pak po dobu uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání. Z tohoto důvodu uchováváme osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat i bez uděleného souhlasu. V případě našich klientů po dobu 10 let od data uzavření poslední smlouvy námi zprostředkované. V případě našich potenciálních klientů po dobu 3 let od data posledního doložitelného jednání mezi námi a potenciálním klientem. V případě zájemců o investice po dobu 3 let od data, kdy nás zájemce kontaktoval. V případě odběratelů našeho newsletteru po dobu 3 let od data odhlášení od odběru. V případě probíhajícího soudního či správního řízení uchováváme osobní údaje vždy do pravomocného ukončení příslušného řízení.


6. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje ručně i automaticky, osobní údaje jsou ukládány v listinné podobě i elektronicky do datových úložišť.

Zpracované osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem, jejich zničením, poškozením či odcizením stejně jako před jejich zneužitím.


7. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

1. Právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo po nás požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.

2. Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Máte právo po nás požadovat opravu vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Jakékoliv nepřesné, či neaktuální osobní údaje na základě vašeho podnětu opravíme či doplníme.

3. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo po nás požadovat, aby omezil zpracování vašich osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požadujete namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

4. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo po nás požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, zejména jestliže je zpracování založeno na uděleném souhlasu nebo je toto zpracování neoprávněné.

Za situace, kdy jsme právními předpisy povinni vaše osobní údaje zpracovávat, vám po zákonem stanovenou dobu nebudeme moci vyhovět. Jakmile uplyne zákonná doba nebo skončí účel, pro který osobní údaje zpracováváme, vymažeme je nebo provedeme jejich anonymizaci.

5. Uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem. V tomto případě jsme povinni ukončit zpracování vašich osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě vaší písemně uplatněné námitky bez zbytečného odkladu přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz


8. JAK SVÁ PRÁVA MŮŽETE UPLATNIT?

Vaše práva vztahující se ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu našeho sídla.

Proto, abychom vaše osobní údaje nepředali třetí osobě, či s nimi neuskutečnili jinou nezákonnou operaci, je nezbytné, aby byl váš podpis na uplatnění práv úředně ověřen.

Na základě takto ověřené skutečnosti zaevidujeme vaše uplatnění práv a do 30 dnů od doručení na adresu našeho sídla vás budeme informovat o tom, jaká opatření jsme na základě vašeho uplatnění práv přijali.